معرفی

مشخصات فردی

احمد شمس

نام - نام خانوادگی : احمد   شمس

پست الکترونیکی : ahmad_shams1965@yahoo.com

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

مدیر گروه آموزشی حقوق - رئیس دانشکده علوم انسانی - رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی - عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی - مدیر گروه علوم انسانی دانشگاه - عضو کمیسیون توافقات بین المللی ریاست جمهوری - عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز- همکاری با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تهیه و تدوین طرح ها و لوایح قانونی - عضو شورای راهبردی حمایت از اختراعات دانشگاه - قائم مقام هیات جذب استان تهران دانشگاه آزاد اسلامی - عضو شورای ارزیابی عملکرد و تمدید احکام مدیران فرهنگی دانشگاه - عضو هیات های بدوی و تجدید نظر انضباطی و انتظامی واحد ، منطقه و سازمان دانشگاه آزاد اسلامی - رئیس هیات موسس و مدیرعامل انجمن حقوقدانان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - موسس کلینیک حقوقی دانشگاه - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و استان تهرانعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 21

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/06/01

احمد شمس
احمد شمس

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^